معرفی

مشخصات فردی

نرگس اصفهانی

نام - نام خانوادگی : نرگس   اصفهانی

پست الکترونیکی : esf.ngs@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : پزشکی عمومی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : پزشکی عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تخصص کودکان
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تهران

سوابق اجرایی

پزشک معتمد دانشگاه از 1377تا 1384

نماینده معاون آموزشی در ارائه درس در سال 1382 و 1384

پزشک معتمد دانشگاه از اسفند 1394 تا کنونعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-8-1

نرگس اصفهانی
نرگس اصفهانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^